ویژگی شهرهای خلاق باید چه باشد؟ +دانلود مقاله
ویژگی شهرهای خلاق باید چه باشد؟ +دانلود مقاله

مفهوم شهر خلاق در ميان دانشگاهيان، برنامه ريزان و تصميم گيـران ايرانـي بسـيار موردتوجـه بـوده اسـت. در همـين راسـتا سـنجش ميـزان خلاقيـت و برخـورداري شـهرهاي ايـران از شاخصهاي شهر خلاق بسيار مهم است.

به گزارش مرکز توسعه خواهر شهرهای ایران ، شهر مكان نوآوري و خلاقيت و بستر اقتصادي وابسته به سرمايه غيرمادي، دانش و اطلاعـات است، ازاينرو بايد براي تقويت بسترهاي بروز خلاقيت شهروندي و برنامه ريـزي صـحيح آن كوشيد. در سال ۱۹۹۶ ،مركز سكونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد، دومين گزارش خود در خصوص سكونتگاههاي انساني را تهيه نمـود كـه در آن شـهرهاي جهـان، محـل فرصـت هـا توصيف شدند. اين گزارش كه نام «دنياي در حال شهري شدن» بر آن نهـاده شـد، از شـهرها به عنوان موتور رشد ياد نموده و علاوه بر شناخت مشكلات مرتبط با شهرنشيني، توان شهرها در حل مشكلاتشان را به نمايش گذاشت  در نظريه هاي نـوين توسعه ي شهري و منطقه اي، ايده هاي خلاقانه و عامل بـه وجـود آورنـده آن سـرمايه انسـاني خلاق بسيار موردتوجه بوده است. در راستاي اين مهم نظريه هاي بسياري در مورد مكانهـا و شهرهايي كه بتوانند خلاقيت و سرمايه انساني خلاق را پرورش، حفـظ و جـذب كننـد ارائـه  شده است.

 شهرهايي كه در راستاي ايده ها و خلاقيت حركت مـي كننـد و بـه پـرورش، حفـظ و جـذب خلاقيت، پرورش شهروندان خلاق و طبقه خلاق اهتمام ميورزنـد .

مفهوم شهر خلاق در ميان دانشگاهيان، برنامه ريزان و تصميم گيـران ايرانـي بسـيار موردتوجـه بـوده اسـت. در همـين راسـتا سـنجش ميـزان خلاقيـت و برخـورداري شـهرهاي ايـران از شاخصهاي شهر خلاق بسيار مهم است.

از این رو در ادامه می توانید مقاله ای تحت عنوان شهر خلاق و شاخص هاي شهر خلاق ايراني را دانلود کنید.