روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی گرامی باد
روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی گرامی باد

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی مبارک باد

روز ۲۲ مرداد در تقویم ملی به نام روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی ثبت شده است از این رو مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران این روز فرخنده را به تمامی تشکلهای مردم نهاد که برای خدمت گذاری مردم گام برمیدارند ، تبریک و تهنیت عرض می کند